top of page

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) 
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

O απόφοιτος των ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», με τις εξειδικευμένες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του, είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.
Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα της προνοσοκομειακής περίθαλψης.

Τομείς Απασχόλησης 

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολείται στον δημόσιο τομέα στελεχώνοντας τα μέσα με τα οποία παρέχεται η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. Μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΚΑΒ, σε Κέντρα Υγείας και σε όλους τους τομείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (κλινικές, πολυιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας), στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Αστυνομία, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ΜΚΟ, σε ασφαλιστικούς φορείς που διαθέτουν ασθενοφόρα, σε εταιρείες παροχής κατ’οίκον
νοσηλείας και ιατρικών υπηρεσιών.

Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό χώρο σε:

 • Συντονιστικά Κέντρα

 • Ασθενοφόρα οχήματα

 • Κινητές Ιατρικές Μονάδες

 • Μηχανές ταχείας επέμβασης

 • Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες

 • Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς

 • Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς

 • Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας

 • Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές

Πρακτική Άσκηση

σε Νοσοκομεία και Κλινικές

Φόρμα Ενδιαφέροντος
Φόρμα

Επαγγελματικά Προσόντα 

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χειρίζεται σωστά τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονική διαχείριση κλήσης) και να χρησιμοποιεί τις μεθόδους επικοινωνίας (ενσύρματης και ασύρματης) για να λαμβάνει και να διαχειρίζεται την τηλεφωνική

 • κλήση για επείγουσα βοήθεια.

 • Εφαρμόζει τις δεξιότητες επικοινωνίας με τον ασθενή, τους οικείους του, τους συνεργάτες του,

 • εξασφαλίζοντας ασφαλές και συνεργατικό περιβάλλον.

 • Χρησιμοποιεί τα συστήματα παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα

 • Ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

 • Εφαρμόζει όλες εκείνες τις συνεχώς εξελισσόμενες σωστικές ενέργειες και τεχνικές που είναι απαραίτητε ςγια την σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς στον τόπο του συμβάντος και την ασφαλή μεταφορά του στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.

 • Καταγράφει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον ασθενή, τις διενεργηθείσες ενέργειες και την έκβαση του περιστατικού.

 • Λειτουργεί σωστά τον εξοπλισμό του ασθενοφόρου και να απογράφει τον εξοπλισμό του.

 • Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών.

 • Συλλέγει στοιχεία για τη διενέργεια έρευνας με στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίηση των πρακτικών πο ακολουθούνται στον προνοσοκομειακό χώρο.

Μαθήματα

1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ
2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
3. ΥΓΙΕΙΝΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
4. ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
7. ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΗΣ
9. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
10. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ
11. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

12. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ – ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
14. ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
15. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
16. ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
17. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

18. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ο/η Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, λειτουργώντας είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού,
συμμετέχει στην αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων στον τόπο του συμβάντος και στη
σταθεροποίηση και διακομιδή του οξέως πάσχοντος στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα.

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Συμβάλλει στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας

 • Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής για τον ίδιο και τους ασθενείs

 • Εκτιμά την υγεία και την ανθρώπινη υπόσταση

 • Γνωρίζει τις παρεμβάσεις - τεχνικές που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη

 • ζωή καταστάσεων και τις εφαρμόζει με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες η τις οδηγίες του ιατρού της 

  ομάδας
 • Επιδεικνύει επαγγελματισμό και ευπρέπεια στη συμπεριφορά του προς τον ασθενή

Ειδικότερα, ανά τομέα αρμοδιοτήτων:

I

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

 • Λαμβάνει και διαχειρίζεται τηλεφωνικές κλήσεις για επείγουσα βοήθεια

 • Παρέχει τηλεφωνικές οδηγίες για πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλλων

 • Χρησιμοποίει τα μέσα ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας που έχει στη διάθεση του

 • Ελέγχει και διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους

 • Λαμβάνει αποφάσεις υπό πίεση

II 

Ι.ΙΕΚ Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 • Εφαρμόζει τεχνικές και μέσα ατομικής προστασίας, ασηψίας – αντισηψίας

 • Αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της υγιεινής και των λοιμώξεων

 • Λαμβάνει προστατευτικά μέτρα κατά την αντιμετώπιση των περιστατικών για τον εαυτό του, αλλά και μέτρα για την προστασία του ίδιου του ασθενή

 • Επιλέγει τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας του χώρου

III

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 • Αναγνωρίζει τα βασικά συμπτώματα των οξέων καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα φροντίδα 

 • Εφαρμόζει τα επικαιροποιημένα πρωτοκόλλα για την προ-νοσοκομειακή αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων και του τραύματος σε ενήλικες, παιδιά, νεογνά

 • Συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους συναδέλφους και διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες 

 • Παρέχει βοήθεια στο γιατρό σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες, σε χορήγηση φαρμάκων και σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής

 • Συμμετέχει σε ομάδες με φορείς άλλων υπηρεσιών και εφαρμόζει τα επικαιροποιημένα πρωτοκόλλα για την αντιμετώπιση απωλειών υγείας λόγω μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών  Εφαρμόζει τους χειρισμούς για τη βασική υποστήριξη της ζωής - Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση - και χρησιμοποιεί τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή

 • Στηρίζει ψυχολογικά τους ασθενείς και τις οικογένειές τους

 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα

IV

Ι.ΙΕΚ Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

ΧΡΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Εφαρμόζει τεχνικές ασφαλούς οδήγησης κατά την οδήγηση ασθενοφόρου, μοτοσυκλέτας ή άλλου οχήματος άμεσης επέμβασης

 • Ελέγχει και ταξινομεί τον εξοπλισμό του ασθενοφόρου ή άλλου μέσου άμεσης επέμβασης 

 • Φροντίζει για τον καθαρισμό του ασθενοφόρου ή άλλου μέσου άμεσης επέμβασης και του εξοπλισμού του

 • Γνωρίζει τη λειτουργία των συσκευών και οργάνων που έχει στη διάθεση του

 • Χρησιμοποιεί τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον έλεγχο των ζωτικών σημείων και την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων

 • Φροντίζει για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και ειδοποιεί με σχετική αναφορά σε περίπτωση βλάβης.

V

Ι.ΙΕΚ Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

 • Ενημερώνει τα έντυπα που προβλέπονται από τους κανονισμούς

 • Συμπληρώνει ηλεκτρονικά η χειρόγραφα την κάρτα περιστατικού

 • Συμπληρώνει και παραδίδει το δελτίο παραλαβής – παράδοσης ασθενούς

 • Συντάσσει αναφορές σε περίπτωση βλάβης εξοπλισμού

 • Καταγράφει και τηρεί στοιχεία σε τράπεζες δεδομένων

SPECIAL OFFERS

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png

RECOGNIZED STATE DIPLOMA

Graduates are certified by the National Organization for the Certification and Vocational Guidance (E.O.P.P.E.P.), an official body of the Ministry of Education.
IEK ENOSI offers a recognized state diploma, the key to graduates successful integration into labor market both in Greece and abroad. All graduates are able to obtain top positions both in private and public sector, ensuring their professional course.

BRAND-S.png

.

bottom of page